Skip to main content

Pravidlá spracovania osobných údajov.

Spoločnosť AVN s.r.o., Záhradnícka 4882/46, 821 08 Bratislava, IČO: 48232343, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vložka č. 105129/B, ďalej len ako „Spoločnosť“) sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. Získavanie osobných údajov Tieto pravidlá sa aplikujú na spracovanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom: – vyplnenia kontaktného formulára, – poskytnutia spätnej väzby a osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke. Počas používania tejto webovej stránky zbierame cookies. Kontaktný formulár Spoločnosť spracováva v prípade vyplnenia kontaktného formuláru nasledujúce osobné údaje záujemcov/zákazníkov: – meno a priezvisko – emailová adresa – text správy Meno, priezvisko, e-mailovú adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, komunikáciu o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami zaslanú textovú správu alebo inú požiadavku. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a/alebo ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov Tieto osobné údaje prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke, budú Spoločnosťou spracovávané po dobu komunikácie o uzatvorení zmluvy alebo odsúhlasení cenovej ponuky medzi Vami a Spoločnosťou, prípadne po dobu komunikácie ohľadom inej otázky alebo požiadavky, najdlhšie 2 roky od Vašej požiadavky, resp. odoslania vyplneného kontaktného formulára, ak Spoločnosti neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovaniu. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme, resp. zlikvidujeme. Spracovanie osobných údajov je vykonávané priamo Spoločnosťou. Cookies Cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu Spoločnosti. Spoločnosť využíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú používané za účelom prispôsobenia zobrazenia webových stránok, merania návštevnosti webu, cielenia reklamy. Cookies sú spracovávané na základe Vášho súhlasu. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách. Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google, Facebook. Webové stránky je možné používať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu (cookies). Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach internetového prehliadača zvolíte “neakceptovať cookies”. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať (v zložke súborov cookies v prehliadači). Zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu je aktivované z podnetu návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Rozumiem“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky. Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a sú zabezpečené v súlade so Zásadami ochrany súkromia. Všeobecné informácie k spracúvaniu osobných údajov Spoločnosťou V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás zároveň dovoľujeme informovať, že podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov máte právo: • vyžiadať si od Spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, • požadovať po Spoločnosti vysvetlenie ohľadne spracovania Vašich osobných údajov a prípadne aj namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, • požadovať od Spoločnosti obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, alebo zneprístupniť vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstrániť zverejnené údaje, • požadovať od spoločnosti prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, • požadovať od Spoločnosti výmaz Vašich osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie komunikácie o Vašej požiadavke zo strany Spoločnosti a bude zabezpečený, ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Spoločnosti, ktoré prevažujú nad požadovanou ochranou osobných údajov. • Týmto Vás zároveň chceme požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša Spoločnosť bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, prosíme Vás o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. • Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií. • Ak ste vo veku 16 rokov a menej, požiadajte prosím skôr, než nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, vašich rodičov či opatrovníkov o súhlas. Užívatelia bez takéhoto súhlasu nie sú oprávnení poskytnúť nám osobné údaje. • V prípade pochybností o dodržiavaní povinností Spoločnosti súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na našu Spoločnosť, na všeobecne príslušný súd alebo prostredníctvom sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Zabezpečenie ochrany údajov Zabezpečujeme ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím. V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby. Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené. Kontaktné údaje na Spoločnosť v súvislosti so spracovaním osobných údajov: e-mail: info@keralasupermarket.sk , telefonický kontakt: 0949 262 258. AVN s.r.o.